Vedtekter for Kongsberg Automobilselskap (KAS) 


Med revisjoner fra 10.2 2003, 9.2.2004, 8.2.2016, 13.2.2023, 12.2.2024 

1. Klubbens navn 
Klubbens navn er Kongsberg Automobilselskap, forkortet KAS. 

2. Formålsparagraf 
Fremme interesse for bevaring av eldre kjøretøy og motorhistoriske innretninger samt blivende klassikere. 

3. Klubbens virksomhet 
Klubben skal formidle informasjon og kunnskap til klubbens medlemmer. I tillegg skal den arrangere turer, treff og møter hvor motorinteresse og sosialt samvær er prioritert. Klubben skal virke som et bindeledd mellom medlemmene. Det tillates ingen 
politisk, religiøs eller annen ideologisk virksomhet i klubbens navn eller regi. 

4. Besluttende organ 
Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og besluttende organ. 

5. Klubbens ledelse 
Klubbens ledelse og drift ivaretas av et valgt styre bestående av formann, sekretær, kasserer og et styremedlem. I tillegg til disse skal det velges en varamann som skal være med på styremøtene og bistå styret i sine gjøremål. Vedkommende skal tre inn i 
en av de andre styrefunksjonene dersom en av disse forhindres i å gjøre sin oppgave. 
Styrevervene er ikke betalt, men hver enkelt har krav på å få dekket utgifter forbundet med vervet. 

6. Vilkår for medlemskap 
Klubben er åpen for personer som faller inn under formålsparagrafen. Ett hvert medlem plikter å rette seg etter de vedtekter som til enhver tid gjelder. 

7. Kontingent 
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Medlemmene plikter å betale kontingent og andre økonomiske forpliktelser vedkommende har pådratt seg til KAS innen fastsatte tidsfrister. Dersom et medlem melder seg ut eller blir ekskludert fra klubben kan medlemskap gjenopptas etter gjeldende søknadsprosedyre 


8. Opphør av medlemskap 
Medlemskap skal kun opphøre ved skriftlig utmeldelse. Styret kan ekskludere medlemmer som opptrer grovt illojalt eller på annen måte anses uskikket til å være tilsluttet klubben samt medlemmer som ikke har betalt medlemskap. 

9. Årsmøte 
Årsmøte avholdes i februar måned hvert år. Tidspunktet fastsettes av styret og informeres medlemmene senest 4 (fire) uker før møtet ved utsendelse av dagsorden. 
Innkomne saker fra medlemmene må være styret i hende minst 14 dager før årsmøtet. 
Endelig saksdokumenter med eventuelle innkomne forslag til årsmøte sendes ut senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle: Årsberetning, regnskap, budsjett, medlemskontingent, innkomne forslag, samt valg. Voteringer skal avgjøres ved vanlig flertall. Formann og kasserer velges i år som ender med oddetall, sekretær og styremedlem i år som ender med partall. Varamann velges for år et år av gangen. 
Årsmøte velger også komiteer. Endringer av vedtekter avgjøres ved minst 2/3-dels flertall. 

10. Æresmedlemskap 
Styret i KAS kan utnevne medlemmer som har gjort en ekstra innsats til æresmedlemmer. Disse betaler ikke medlemskontingent, men betaler øvrige utgifter som vanlige medlemmer. 
Forslag til æresmedlemskap kan fremmes styret. 

11. Stemmerett 
Alle medlemmer med betalt medlemskap og æresmedlemmer har stemmerett på årsmøtet. 

12. Oppløsning 
KAS kan oppløses etter vedtak på to etterfølgende årsmøter ved minst 3/4 av medlemmenes totale stemmetall på lovlig innkalt årsmøte. Ved eventuell oppløsning avgjør siste årsmøte fordeling av KAS sine aktiva.